Vad gör en domare?

En distriktsdomare (DD) har till uppgift att utifrån givna förutsättningar inför en tävling såsom arrangör, golfbana, väder, antal deltagare mm. skapa och genomföra en för spelarna så rättvis tävling som möjligt. För att denna uppgift ska kunna skötas till full belåtenhet bland berörda parter ställs det krav på erfarenhet, kunnande och social kompetens.

Skånes Golfförbunds distriktsdomare genomför löpande aktiviteter till syfte att träna och förbättra en domare’s kompetenser inom alla områden. Varje år genomförs t.ex:

• Regelträffar med rollspel
• Erfarenhetsmöten (ERFA) där händelser och agerande diskuteras, vilka domslut togs etc.
• Skriftligt regelprov utformat av SGF.

En domare inom Skånes Golfförbund förordnas ett år i taget. För att erhålla och behålla sin status som DD krävs förutom godkänt skriftligt prov, även åtagande av minst 3 tävlingsuppdrag om minst 4 dagar.
En DD är en representant för Skånes Golfförbund och en resurs för Skånes golfklubbar.

Domare tränas i att tolka och tillämpa reglerna i praktiska situationer. Det kan handla om att hjälpa en spelare som inte vet var hon/han ska droppa en boll eller svara på frågor om ett visst agerande är tillåtet eller inte. En domare förväntas även kunna avgöra tvister och tveksamheter i regelfrågor.

En av domrens uppgifter är att aktivt arbeta tillsammans med spelarna för att spelet ska flyta på så att avsett speltempo följs. Detta för att ingen spelare skall få orättvist mycket tid för att avgöra hur ett slag skall slås eller hur ett hål skall spelas.


TÄVLINGSUPPDRAG

Ett tävlingsuppdrag består av 4 delar. Den första delen är förbesiktning. Här träffar domaren klubbens tävlingsledning, greenkeeper, funktionärer mm. och diskuterar tävlingen samt inspekterar banan. Viktiga detaljer som synas är bland annat banmarkeringar, avståndsmarkeringar, MUA, känsliga områden, siktlinje mellan out-pinnar, dropprutor, avgöa om lägesförbättring behövs mm.

Andra delen, vilken ofta är tidskrävande, utförs på hemmaplan och innefattar bland annat att utforma lokala regler för tävlingen, skriva tävlingsregler, sätta flaggplaceringar, göra tidschema, fastställa agerande vid spelavbrott, tänka igenom regelfrågor som kan uppstå mm.

Tredje delen är själva tävlingsdagen/dagarna. En domare är oftast först på plats för en morgoninspektion av banan samt möte med tävlingsledning och funktionärer. Behövs åtgärder före start? Hur är väderprognosen? Under själva tävlingen åligger det en domare att kontrollera att spelarna följer angivet tidschema, agera och besluta i regelfrågor samt notera dessa inför kommande ERFA-möten.
Efter tävlingsdagens slut pånytt möte med tävlingsledning och ev. åtgärder inför nästa dag.

Sista delen är att efter tävlingens avslut skriva tävlingsrapport inför kommande ERFA-möte, notera vad som var bra och dåligt samt vad man skall tänka på och vad som kan göras bättre till nästa tävling.

Uppdraget som golfdomare är en mycket stimulerande utmaning där man träffar mycket människor inom golfen. Det är även väldigt tidskrävande och förutom alla tävlingsuppdrag och möten lägger en ambitiös domare uppskattningsvis minst 3 eller fler veckor på regelstudier årligen.


AGERANDE

I alla lägen där en domare möter en spelare är det viktigt att etablera en relation som bygger på förtroende. Spelaren ska känna sig trygg med att domaren kan sin sak och domaren skall inte agera polis.
Domaren måste vara lite psykolog samt visa respekt för spelaren vilket gör att spelaren oftast visar samma respekt tillbaka.

Vi värnar om förtroendet för distriktsdomarna och deras teoretiska och praktiska kunskaper samt att alla spelare känner sig korrekt bemötta i alla situationer där man möter en domare.

Viktiga egenskaper är att:

 • Vara hjälpsam/vänlig. Domaren är till för spelaren.
 • Inse att spelaren som är huvudpersonen. Finns det inte anledning att ingripa bör domaren hålla sig i bakgrunden och inte störa spelaren.
 • Vara synlig och röra sig aktivt på banan för att vara tillgänglig och ha koll på speltempo.
 • Vara lyhörd. Lyssna på spelaren och ställa frågor om vad hsom ar hänt, var det hände, vem som var inblandad och vad avsikten var.
 • Vara rättvis, tydlig och saklig. Svara på frågor som ställs av spelaren, och vid behov slå upp  i iregelboken.
 • Vara ödmjuk och "läsa av" spelare när man närmar sig spelaren för bästa kontakt.
 • Vara lugn ocgh trygg i sin roll samt bemöta spelare neutralt.
 • Vara närvarande och med i tävlingen.
 • Vara beslutsam och kunna ge spelaren ett beslut baserat på fakta. Om det senare visar sig att ett beslut är felaktigt, korrigera beslutet om det behövs samt informera spelaren om detta.
 • Ha helikopterseende. Se helheten med hela fältet och identifera ev. problem.
 • Vara förberedd. Allt som kan hända kommer att hända, även om sannolikheten är väldigt liten.